• May 10, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ พบหลักฐานของมนุษย์

ประวัติศาสตร์ พบหลักฐาน ของมนุษย์ ที่มีอายุมากเก่าแก่ ที่สุดเป็นหลายแสน ร้อยปี เริ่มตั้งแต่สมัย อาณาจักรสุโขทัย และมีหลักฐานอาระยธรรมโบราณ เป็นจำนวนมาก ต่อมาคนไทย ได้สถาปนาอาณาจักรของ ตอนเอง เช่น อาณาจักรสุโขทัย ไล่เลี่ยกับอาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงแสน อาณาจักรอยุธยา  การแบ่งยุคแบ่งสมัย ทางประวัติศาสตร์ไทย นั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ ทรงนิพนธ์ทัศนะ ไว้ในพระนิพันธ์เรื่อง  ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดา เมื่อปี พ.ศ 2457

ประวัติศาสตร์ ทางภาคเหนือ

ประวัติศาสตร์  ทางภาคเหนือเป็นภูมิภาค ที่อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ทางธรรมชาติที่ค่อยข้างเยอะมาก มีทิวเขาที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ จุดเด่น ได้แก่ ทิวเขาที่ใหญ่ยาวที่สุดตลอดแนว ไปจนถึงทางใต้ และมียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ ยอด อินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ มีทิวเขาที่กลั้นกันจากประเทศ เพื่อนบ้านเป็นแดนกั้นไทยพม่า  ชาวบ้านเผาต่าง ๆ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ และลีซอ  อาศัยอยู่ทางแนวเขา และพื้นที่ราบตามหุบเขา แถบลุ่มแม่น้ำ เหมาะสำหรับทำการ ปลูกพืช ผัก เกษตร  อุตสาหกรรม เป็นอาชีพที่ได้จากธรรมชาติ และนำเอาผลิตจากเกษตรกร มาผลิตเป็นสินค้า ที่สามารถให้ได้จริงนำมาสู่สิ้นค้า พื้นเมืองของภาคเหนือ อุตสาหกรรมทางดรงงาน  เป็นโรงงานที่ผลิต ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ภายในพื้นที่ เช่นโรงงานอาหารแปรรูป ทางมีมานานสืบเนื่องจากจากอดีต  อุตสาหกรรมทางท่องเที่ยว  มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคเหนือมีภูมิภาค ที่สวยมากประเพณีที่ดี และอนุรักษ์ไว้กระบวนการ สืบทอดทางภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น สร้างกิจกรรมของภาคเหนือ การทำงานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคลจน ถึงระดับกลุ่มให้มากเพราะ ได้รับการและเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำมาประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาเดิม และประวัติศาสตร์ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางท้องถิ่นเพื่อ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ โดยพึ่งพาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อยังชีพ เช่น ชุมชน ภูเขา มีความเชื่อถือเรื่องของผีป่า เจ้าป่า เทพารักษ์ ผู้อยู่ตามพื้นราบเชื่อ ในเรื่องของภูมิเจ้าที่ ความคิด ความเชื่อเหล่านี้ จะนำมาสู่การพัฒนาชีวิต และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำกิจกรรมพิธีบวชต้นไม้ การจัดตั้งป่าสมุนไพร สหกรณ์หมู่บ้าน ธนาคารโคกระบือ ธนาคารข้าว กลุ่มทอผ้า เป็นต้น อิทธิพลของความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ โดยการจัดระบบการเทน้ำ คิดสูตรอาหาร ปลาขึ้นมาใหม่ คิดค้นวิธีที่กรองน้ำให้ใส เพื่อเพาะฟักลูกปลาให้รอดตาย การคิดร่วมกันเป็นกระตุ้นสมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมระหว่างภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ และปฏิบัติ ความเชื่อหลักคำสอนของศาสนา อำนาจเหนือธรรมชาติ คนไทยมีพระพุทธเจ้า ที่อยู่เหนือธรรมชาติ และเป็นเครื่องหยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่น่าพึงพอใจจึงมีการจัดบูชาการกราบไหว้ ทำให้มีความคิดริเริ่มในการสร้างรูปปั้น ด้านประติมากรรมมีการสร้างพระพุทธรูป จากการเลือกสถานที่เมืองหลวง กุมกาม และเชียงใหม่ พญามังคราชจะเลือกสร้างแอ่งบนที่ราบของเมืองเชียงใหม่ มีทำเลที่ดีสภาพอากาศที่ดีอีกด้วย เหมาะสมกับการทำเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา นอกจากนั้นตำแหน่งที่ตั้ง ของเมืองหลวงก็จะอย่าเหนือเมืองหริภุญไชย ขึ้นมา ระยะแรกเมืองเชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา อย่างที่แท้จริง หลังจากที่ พระเจ้ามังรายราชสิ้นพระชนม์ ที่เมืองเชียงใหม่พระเจ้าชัยสยามราช ได้ครองราชสืบมา โอรส ลักษณะนิสัยของชาวภาคเหนือภาษาที่ อ่อนหวาน  ไพเราะ แสดงถึงความอ่อนโยน ในจิตใจ ความโอบอ้อมอารี และความเป็นมิตร และงานหัตกรรมอีกมากมายบ่งบอกความ เป็นชาวไทยภาคเหนือได้เหนือ เป็นอย่างดี

ประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลง

ประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลง

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเห็นได้ชันเจน คือ การเปลี่ยนแปลง ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนา ขึ้นในทางที่ดี ประชาชนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เครื่องอำนวยสิ่งสะดวกพ้อมรวมถึงเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเช่นเครื่องมือทางการแพทย์ สื่อการเรียนการสอน ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ฝ่ายทหารก็ไม่สามารถถือครองอำนาจได้ กลายมาเป็น อำนาจทางประชาธิปไตย จึงได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรก็ว่าได้ของกลุ่มนักการเมือง  ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลสามกลุ่มหลัก คือ กลุ่มททหารที่เปลี่ยนแปลงทางทหาร ที่บทบาทมากเป็นนักการเมือง กลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพล กลุ่มนักวาทศิลป์ แต่ต่อมาหลังจากนั้นสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็น ก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป็น กลุ่มทุนนิยมสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทแทน

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดรีวิวประวัติศาสตร์น่าดูแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> aqua-marina ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.