• July 13, 2021

พูดตรง

เป็นคน “พูดตรง ๆ” ก็สร้างความน่าเคารพนับถือ เพื่อนไม่หายได้ ด้วยคำแนะนำจากนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ใคร ๆ มักอยากจะเป็นคน พูดตรง แต่การพูดตรงที่ดี มักจะมีเส้นบาง ๆ กับทำร้ายจิตใจคนอื่น และหลายคนมักเจอกับปัญหานี้ หรือไม่ก็กลัวการพูดตรง ๆ เพราะกลัวผลกระทบแต่ลึกๆ ก็หวังอยากที่จะเป็นคนตรง ๆ สองอย่างนี้มักเป็นปัญหาของการสื่อสารต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของเราเอง ถ้าคุณอยากแนะนำข้อบกพร่อง หรืออยากให้เขาพัฒนา ความกล้าแสดงออกทางความคิดอย่างตรงไปตรงมา เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์คนอื่น และแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เพิกเฉยกับเขา คุณควรบอกความจริงให้เขารู้ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเป็นหลัก เพราะพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมได้ถ้าไม่รู้ว่ามีปัญหานี้อยู่ ท่านศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ Robin Lakoff ได้เสนอ “Rules of Pragmatic Competence” หรือ ‘กฎของการพูดเชิงปฏิบัติ’ นั่นคือ ‘มีความชัดเจน’และ ‘สุภาพ’ ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องง่าย แต่คนส่วนใหญ่มักใช้คำสุภาพ จนละทิ้งความชัดเจนเนื่องจากกลัวการพูดตรง ๆ คำถามคือ เราจะทำยังไงให้การ พูดตรง ๆ ของเราให้ผลลัพธ์เชิงบวกหรือมีความ เคารพ และเกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย จริง ๆ…

Read More